ระบบเชื้อเพลิง

ระบบเชื้อเพลิง

ระบบเชื้อเพลิง

It. ชื่ออะไหล่ หน่วย หมายเลบอะไหล่ หมายเหตุ
1 เครื่องฉีด ชิ้น 22808/7N0449 
2 เครื่องฉีด ชิ้น F237/1W5829 
3 เครื่องฉีด ชิ้น 9L6969/22762 
4 เครื่องฉีด ชิ้น 9N2366 
5 เครื่องฉีด ชิ้น 8N7005 
6 เครื่องฉีด ชิ้น 7W7038 
7 ลูกสูบ ชิ้น 1W6541 
8 ลูกสูบ ชิ้น 7W0182 
9 ลูกสูบ ชิ้น 8N3539 
10 ลูกสูบ ชิ้น 1P6400 
11 ลูกสูบ ชิ้น 9H5797 
12 ลูกสูบ ชิ้น 6N7527 
Shanghai Diesel Engine